•    
    پل بعثت از منظر مهندسی جنگ
    آستان قدس رضوی
    سیاسی
    پرسش و پاسخ
    انتشارات انقلاب اسلامی
    سیاسی
    روش تحلیل سیاسی
    سال انتشار : 1393
    انتشارات انقلاب اسلامی
    سیاسی