•    
    راهبرد تولید دانش بنیان
    سال انتشار : 1391
    مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
    فرهنگی
    احیای تفکر اسلامی
    سال انتشار : 1360
    بنیاد علمی فرهنگی استاد شهید مطهری
    فرهنگی
    مجموعه کتاب‌ های د کتر علی شریعتی
    www.yjc.ir
    فرهنگی
    مفاتیح الحیاه
    مرکز نشر اسراء قم
    فرهنگی