• ترانه مهاجر کوستانی
    ترانه مهاجر کوستانی

    ترانه مهاجر کوهستانی


    1. مدرس دانشگاه آزاد اسلامی
    2. مدرس دوره های ارتقاء پایه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
    3. نائب رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی مهندسان معمار خراسان رضوی از سال 1395 تا 1397
    4. عضو هیأت رئیسه گروه تخصصی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به مدت دو دوره
    5. مسئول کمیسیون فنی معماری سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی از سال 1386 تا 1391
    6. مشاور معماری ریاست سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی به مدت دو سال
    7. دبیر کمیسیون مقررات ملی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی
    8. عضو هیأت مدیره شرکت ناظران حقوقی
    9. ارزیاب و سر ارزیاب عامل تطبیق شرکت سرمایه گذاری و میراث فرهنگی ایران


    تعداد بازدید :635
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: