• محمد رضا اسمعیلی
    محمد رضا اسمعیلی

    محمد رضا اسمعیلی

    • عضو هیئت مدیره و هیئت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در دوره های چهارم ، پنجم و ششم
    • عضو اصلی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در دوره های چهارم ، پنجم و ششم
    • عضو هیئت رئیسه و دبیر اول شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان رضوی در دوره های چهارم به مدت سه سال
    • عضو سابق شورای تدوین مقررات ملی ساختمان
    • عضو سابق کمیته مبحث 15 و 22 مقررات ملی ساختمان
    • رئیس کمیته تخصصی معماری ، کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست شورای مرکزی دوره پنجم و ششم
    • مشاور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی در دوره ششم
    •  کارشناس سازمان نظام مهندسی ساختمان (مبحث 27)
    • عضو کمیته آموزش مناسب سازی معلولین کشور
    • عضو کمیته فعلی مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
    تعداد بازدید :371
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: