• مرامنامه و اساسنامه انجمن اسلامی مهندسین خراسان
    مرامنامه و اساسنامه انجمن اسلامی مهندسین خراسان

    باسمه تعالی
    اساسنامه و مرامنامه انجمن اسلامی مهندسین خراسان

    فصل اول

    کلیات مرامنامه


    ماده1- نام انجمن: انجمن اسلامی مهندسین خراسان
    انجمنی است سیاسی، عقیدتی، علمی، تخصصی، پژوهشی و غیرانتفاعی که در این اساسنامه و مرامنامه اختصاراً ((انجمن)) نامیده می‌شود.
    ماده 2- محل انجمن:
    مرکز اصلی انجمن در شهر مقدس مشهد به آدرس: خیابان خواجه‌ربیع- سمزقند- میلان شهید اخوان- پلاک 259- تلفن 739985 می‌باشد، و در صورت لزوم می‌تواند با تصویب کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیت ها در سایر شهرهای استان خراسان شعبه، دفتر یا نمایندگی دائر نماید.
    ماده3- تابعیت:
    انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و اعضای وابسته به آن متابعت عملی از ولایت فقیه و التزام خود را به قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌دارند و حق فعالیت علیه نظام جمهوری اسلامی ایران را نخواهند داشت.
    ماده4- مدت فعالیت:
    انجمن از تاریخ تاسیس برای مدت نامحدودی تشکیل می‌گردد.
    ماده5- عضوگیری و شعبه‌های انجمن در محدوده استان خراسان بوده و دامنه فعالیت در چهارچوب اهداف و خط‌مشی می‌تواند در مناطق مختلف گسترش داشته‌ باشد.

    ماده 6- مرامنامه انجمن:
    بند1-

    انجمن اعتقاد به ولایت فقیه و التزام به قانون اساسی را در سرلوحه اعتقادات سیاسی- عقیدتی خود قرار می‌دهد.
    تبصره: اعتقاد به ولایت فقیه غیر قابل تغییر است.
    بند2-

    جذب و انسجام نیروهای متعهد و متخصص، آموزشهای سیاسی- عقیدتی، فعالیتهای سیاسی و اجتماعی، و فعالیتهای صنفی (غیرانتفاعی) مهمترین اهداف انجمن هستند، که در تبعیت از ولایت فقیه انجام می‌پذیرد.
    بند 3-

    انجمن بر گسترش و تحکیم ارتباط و هماهنگی با سایر نیروهای پیرو ولایت فقیه تاکید می‌ورزد.
    بند4-

    شرکت انجمن در مسائل متداول سیاسی باید بر موضع ولایت فقیه منطبق باشد.
    تبصره1:

    انجمن بایستی از راه‌های موثق و مطمئن با ولایت فقیه در ارتباط مداوم بوده، و همواره از موضع‌گیری‌های ولایت فقیه نسبت به مسائل مطلع باشد.
    تبصره2:

    نظریات ولی‌فقیه توسط نماینده‌ای که از جانب ایشان انتخاب می‌شود، اعمال می‌گردد.
    تبصره3:

    در صورت عدم تعیین نماینده از سوی مقام معظم ولایت فقیه، نظریات ایشان در ارتباط با مواضع سیاسی علنی انجمن به صورت ذیل اعمال خواهد شد:
    ابتدا مطلب به تصویب دوسوم (2/3)کل اعضای شورای مرکزی می‌رسد، سپس چنانچه نظر ولی‌فقیه از طریق سخنرانی یا اعلامیه و یا طرق موثق دیگر معلوم نباشد پس از مشورت با نماینده محترم ولی‌فقیه در استان اعلام می‌شود.
    ماده7-

    طرح‌ها و برنامه‌ها و سایر اقداماتیکه در اساسنامه پیش‌بینی شده و به نحوی با وظایف یکی از وزارتخانه‌ها یا سازمانهای دولتی ارتباط دارد، پس از کسب موافقت وزارتخانه یا سازمان دولتی ذیربط به مرحله اجرا درخواهد آمد.


    فصل دوم

    شرایط و نحوه عضویت


    ماده 8- هر فردی که دارای شرایط مندرج در این ماده باشد می‌تواند با تصویب شورای مرکزی به عضویت انجمن درآید:
    الف- پذیرفتن مفاد اساسنامه و مرامنامه انجمن
    ب- محروم نبودن از حقوق اجتماعی و وابسته نبودن به آرمانهای ضداسلامی و نیز گروه‌های ضد انقلاب اسلامی
    ج- داشتن حسن شهرت حرفه‌ای و اجتماعی
    د- دارای التزام عملی به اصل ولایت فقیه
    هـ- داشتن حداقل مدرک لیسانس مهندسی یا معادل آن در رشته‌های مهندسی.
    تبصره1: به منظور گزینش اعضای انجمن، از طرف شورای مرکزی کمیته‌ای به نام (کمیته تحقیق) مرکب از سه عضو شورای مرکزی با رای اکثریت کل اعضای شورای مرکزی برگزیده می‌شوند.
    تبصره2: اعضای انجمن از طریق (کمیته تحقیق) تعیین صلاحیت می‌شوند سپس با رای اکثریت کل اعضای شورای مرکزی به عضویت انجمن در می‌آیند.
    فصل سوم – ارکان انجمن
    ماده 9- ارکان انجمن عبارتند‌از:
    الف- نماینده ولی‌فقیه
    ب- مجمع عمومی
    ج- هیئت موسس
    د- شورای مرکزی
    هـ- کمیته‌های فرعی
    و- عضو
    الف- مجمع عمومی
    ماده10- مجمع عمومی عالیترین مرجع تصمیم‌گیری بعد از ولی‌فقیه در انجمن می‌باشد که به صورت عادی یا فوق‌العاده تشکیل می‌شود.
    ماده11- مجمع عمومی عادی سالی یکبار در فصل بهار بنا به دعوت شورای مرکزی تشکیل خواهد شد. برای رسمیت جلسه حضور دوسوم (2/3) وجهت تصویب هر موضوعی رای موافق اکثریت اعضای حاضر ضرورت دارد. در صورتیکه در دعوت نخست تعداد افراد حاضر به حد نصاب نرسید، جلسه دوم به فاصله پانزده روز تشکیل و با هر تعداد حاضر جلسه رسمیت خواهد یافت.
    مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق‌العاده در هر زمان به تقاضای شورای مرکزی یا یک‌ سوم (1/3)کل اعضاء تشکیل گردد.


    ماده12- وظایف مجمع عمومی عادی:

    1. انتخاب شش (6) نفر از اعضاء اصلی و سه (3) نفر علی‌البدل شورای مرکزی.
    2. استماع و رسیدگی به گزارش شورای مرکزی
    3. تعیین خط‌مشی کلی انجمن در چارچوب اساسنامه و مرامنامه.
    4. بررسی و تصویب پیشنهادات شورای مرکزی
    5. تعیین میزان حق‌عضویت سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه انجمن
    6. تعیین روزنامه کثیر‌الانتشار جهت درج آگهی‌ها و اعلامیه‌ها و دعوت‌نامه‌های انجمن.

     

    ماده13- مجمع عمومی فوق‌العاده با رعایت تشریفات اعلام در روزنامه رسمی، مشابه مجمع عمومی عادی و با شرایط زیر تشکیل خواهد شد:

    بنا به درخواست شورای مرکزی

    بنا به درخواست یک ‌سوم (1/3)اعضای انجمن

    تبصره1: دعوت برای مجمع عمومی فوق‌العاده کتبی بوده و حداقل تا دو هفته قبل از تشکیل آن به اطلاع اعضاء خواهد رسید.

    تبصره 2: مجمع عمومی فوق‌العاده جهت رسمیت یافتن همان شرایط مجمع عمومی عادی را خواهد داشت.

    تبصره 3: تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده با حداقل دو‌سوم (2/3) آراء موافق از تعداد حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

    ماده 14- وظایف مجمع عمومی فوق‌العاده


    1. تصویب تغییرات در مفاد اساسنامه و مرامنامه انجمن که با رای دو‌سوم کل اعضای شورای مرکزی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌گردد.
    2. بررسی وتصویب انحلال انجمن که پس از مشورت با نماینده ولی‌فقیه و با رای دوسوم کل اعضای شورای مرکزی به مجمع عمومی پیشنهاد می‌گردد.

    ماده15- مجامع عمومی توسط هیئت رئیسه انجمن که توسط شورای مرکزی برای مدت سه (3) سال انتخاب شده‌اند اداره می‌شود این افراد مرکب‌اند از:

    رئیس

    دبیر

    مسئول امور مالی انجمن (صندوق‌دار)

    ب- شورای مرکزی

    ماده16- انجمن دارای شورای مرکزی مرکب از پانزده (15) عضو اصلی و سه (3) عضو علی‌البدل می‌باشد شرکت اعضای علی‌البدل در جلسات شورای مرکزی بلامانع است.

    تبصره1: شعبات انجمن در مراکز شهرستانها توسط شورائی مرکب از پنج (5) نفر که از سوی اعضای شعبه انتخاب و با تصویب شورای مرکزی انتصاب می‌شوند اداره خواهد شد. اعضای این شوراها طبق دستورالعمل شورای مرکزی فعالیت خواهند نمود.

    تبصره2: جلسات شورای مرکزی با حضور دوسوم (2/3) کل اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آراء موافق معتبر خواهد بود.

    تبصره3: اعضای شورای مرکزی حداکثر یک هفته بعد از انتخاب شدن تشکیل جلسه داده و از بین خود یک نفر رئیس، یک نفر دبیر و یک نفر صندوق‌دار با

    رای اکثریت کل شورای مرکزی و برای مدت سه سال انتخاب خواهند نمود.

    در صورت نبودن رئیس، دبیر وظایف او را انجام خواهد داد.

    تبصره4: در صورت استعفاء یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضای شورای مرکزی، عضو علی‌البدل برای مدت باقیمانده بجای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود.

    تبصره5: شورای مرکزی علاوه بر جلساتی که به طور مرتب و حداقل دو هفته یکبار تشکیل خواهد داد، بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا شفاهی رئیس یا دبیر تشکیل جلسه فوق‌العاده خواهد داد.

    ماده17- آئین‌نامه‌های انجمن و تغییر آنها از طریق رای اکثریت کل اعضای شورای مرکزی تصویب شده و قابل اجرا خواهند بود.

    ماده 18- اولین دوره شورای مرکزی مرکب از 9 نفر اعضای هیئت موسس خواهد بود که جلسات آن با شش (6) نفر رسمیت می‌یابد.

    تبصره1: دوره‌های بعدی شورای مرکزی متشکل از نه (9) نفر هیئت موسس به علاوه شش (6) نفر عضو اصلی و سه (3) نفر عضو علی‌البدل است، که این نه (9) نفر توسط مجمع عمومی انتخاب خواهند شد. اعضاء داوطلب در شورای مرکزی لازم است قبلاً توسط کمیته تحقیق برای عضویت در شورای مرکزی تعیین صلاحیت شوند.

    تبصره2: در صورت فوت یا استعفاء اعضاء هیات موسس به ترتیب بر تعداد اعضاء منتخب موضوع بند 1 ماده 12 افزوده خواهد شد.

    ماده19- شورای مرکزی در مقام (هیئت رهبری) انجام وظیفه می‌نماید،‌ و (هیئت اجرایی) عبارت از رئیس و دبیر و صندوق‌دار و مسئولان کمیته‌های فرعی بوده که مجری تصمیمات (شورای مرکزی) می‌باشند.

    ماده20- هرگونه تغییری در مفاد اساسنامه و مرامنامه و اعضای هیئت‌های رهبری و اجرائی پس از تصویب کیمسیون ماده 10 قانون احزاب و جمعیتها قابل اجرا خواهد بود.

    ماده21- مجمع عمومی 6 نفر عضو اصلی و 3 نفر عضو علی‌البدل شورای مرکزی را برای مدت سه سال انتخاب خواهند نمود. انتخاب مجدد همان افراد برای دوره‌های بعدی بلامانع بوده و شورای مرکزی موظف است ظرف حداکثر دو ماه قبل از پایان تصدی خود، انتخابات شورای مرکزی جدید را برگزار نماید و نتیجه را

    یک هفته قبل از پایان تصدی خود به وزارت کشور اعلام نماید.

    ماده22- چنانچه به هر دلیل عضوی از اعضای هیئت موسس نتواند در جلسات مربوطه شرکت نماید به طوریکه به کار انجمن لطمه بخورد، با پیشنهاد هیئت موسس و تائید شورای مرکزی می‌توان به جای آن شخص، فردی از اعضای شورای مرکزی را به عنوان علی‌البدل تعیین نمود.

    ماده23- جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آن‌‌ها در صلاحیت خاص مجامع عمومی است، مرکز کلیه تصمیم‌گیریهای انجمن (شورای مرکزی) خواهد بود. شورای مرکزی حدود وظایف و اختیارات افراد و کمیته‌های تابعه را معین می‌کند.

    تبصره 1: شورای مرکزی نماینده قانونی انجمن می‌باشد.

    تبصره 2: شورای مرکزی می‌تواند بعضی اختیارات خود را به هیئت رئیسه انجمن تفویض نماید. رئیس،‌ دبیر و صندوق‌دار انجمن در حدود اختیارات تفویض شده نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضاء دارند.

    تبصره 3: شورای مرکزی می‌تواند از بین اعضاء واجد شرایط و در جهت اجرای اهداف مندرج در اساسنامه و مرامنامه کمیته‌های تخصصی انجمن را تشکیل دهد.

    تبصره 4: تصمیمات متخذه در کمیته‌های تخصصی پس از تصویب در شورای مرکزی قابل اجرا است.

    فصل چهارم- بودجه و سایر موارد

    ماده24- بودجه انجمن از محل حق عضویت،‌کمک‌ها و اعانات اعضای انجمن و در صورت نیاز از طریق جمع‌آوری هدایا، اعانات، قبول وصیت و وقف تامین می‌شود.

    ماده 25- درآمد و هزینه های انجمن در دفاتر قانونی ثبت و شرح و بیلان آن در پایان هر سال مالی جهت بررسی به کیمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارائه خواهد شد.

    تبصره1: سال مالی انجمن منطبق بر سال هجری شمسی بوده و همواره به پایان اسفندماه ختم می‌شود.

    تبصره 2: کلیه وجوه مازاد بر هزینه‌های (انجمن) در حساب مخصوصی به نام (انجمن) نزد یکی از بانک‌های رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران نگهداری خواهد شد.

    ماده26- کلیه مدارک رسمی انجمن،‌ پرونده‌ها و نوشتجات رسمی، در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می‌شود. مکاتبات رسمی انجمن با امضاء رئیس انجمن و در غیاب او دبیر انجمن، و مهر انجمن خواهد بود.

    ماده27- با توجه به اینکه انجمن ماهیتاً غیر تجاری می‌باشد، نمی‌تواند اعمال تجاری و اعتباری انجام دهد.

    ماده28- کلیه اسناد و مدارک تعهد آور مالی انجمن با امضاء مسئول امور مالی، امضاء رئیس یا دبیر، و مهر انجمن معتبر خواهد بود.

    ماده29- انحلال انجمن: در صورت انحلال انجمن که پس از مشورت با نماینده ولی‌فقیه و با پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده انجام می گیرد. هیئت تسویه‌ای مرکب از سه (3) نفر انتخاب و این هیئت موظف خواهد بود پس از اداء دیون و وصول مطالبات انجمن، نسبت به واگذاری اموال و املاک به یکی از مراکز فرهنگی، آموزشی یا پژوهشی داخل کشور و با مشورت با نماینده ولی‌فقیه اقدام نماید. هیئت مذکور موظف است یک نسخه از شرح کامل آن را جهت بررسی به کمیسیون ماده 10 قانون فعالیت احزاب و جمعیتها ارسال دارد.

    ماده30- اعضاء هیئت موسس عبارتند از:

    1ـ سیدهاشم بنی‌هاشمی 2- احمد یاراحمدی 3- احمد شخص سلیم

    4ـ سید عباس امیری‌پور 5- سید محسن بنی‌هاشمی 6- علی‌اصغر اعظمی

    7 ـ محمدناصر اتحادیان 8- حسن علیجانی مقدم 9-سیدخلیل مهدی‌زادگان

    ماده31- این اساسنامه و مرامنامه مشتمل بر 31 ماده و 22 تبصره بر مبنای اولین مرامنامه و اساسنامه انجمن مصوب 1361 و تغییرات لازم بر وفق قانون احزاب در مورخ 1370/06/06 به تصویب هیئت موسس رسید.     

    تعداد بازدید :1714
    نام:
    پست الکترونیک:
    شرح نظر:
    کد امنیتی: