• بازگشت به عمومی            
      • جلسه معارفه کاندیداهای انتخابات دوره هشتم نظام مهندسی ساختمان استان با اعضا شورای مرکزی انجمن اسلامی مهندسین خراسان97/06/27

        جلسه مشترک شورای مرکزری انجمن اسلامی مهندسین با کاندیداهای انتخابات نظام مهندسی ساختمان در دوره هشتم تاریخ 97/06/27 برگزار شد