• بازگشت به عمومی            
      • سخنرانی اقای مهندس زعیمی مدیر عامل شرکت جهاد نصر در جلسه ماهیانه انجمن اسلامی مهندسین خراسان