• بازگشت به عمومی            
      • سخنرانی آقای احدیان مدیر روزنامه خراسان درجمع اعضا انجمن اسلامی مهندسین