• بازگشت به عمومی            
      • سخنرانی آقای مرتضوی شهردار مشهد درجمع انجمن اسلامی مهندسین