• بازگشت به عمومی            
      • جلسه سخنرانی نماینده مردم مشهد آقای قاضی زاده هاشمی در انجمن اسلامی مهندسین خراسان مهر 1393