• بازگشت به عمومی            
      • اولین سخنرانی رئیس جبهه پیروان خط امام رهبری خراسان در جمع انجمن اسلامی مهندسین خراسان