• مسجد شیخ لطف الله ، اصفهان ،ایران
        20مسجد زیبای دنیا -  مسجد شیخ لطف الله ، اصفهان ،ایران
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 327          آیتم: 1از-1