• مسجد امیّه ، دمشق ، سوریه
        20مسجد زیبای دنیا -  مسجد امیّه ، دمشق ، سوریه
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 364          آیتم: 1از-1