• مسجد کل (جامع) ، کازان ، روسیه
        20مسجد زیبای دنیا -  مسجد کل (جامع) ، کازان ، روسیه
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 266          آیتم: 1از-1