• مسجد آبی ، استانبول ، ترکیه
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد آبی ، استانبول ، ترکیه
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 76          آیتم: 1از-1