• مسجد پاترا ، پاتراجایا ، مالزی
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد پاترا ، پاتراجایا ، مالزی
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 144          آیتم: 1از-1