• مسجد ادهم بیگ ، تیرانا ، آلبانی
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد ادهم بیگ ، تیرانا ، آلبانی
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 106          آیتم: 1از-1