• مسجد فیصل، اسلام آباد، پاکستان
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد فیصل، اسلام آباد، پاکستان
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 111          آیتم: 1از-1