• مسجد وکیل، شیراز، ایران
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد وکیل، شیراز، ایران
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 169          آیتم: 1از-1