• مسجد بزرگ شیخ زائد، ابوظبی، امارات متحده عربی
        20مسجد زیبای دنیا - مسجد بزرگ شیخ زائد، ابوظبی، امارات متحده عربی
        تاریخ درج: 18/05/1393          تعداد مشاهده: 80          آیتم: 1از-1