• مفاتیح الحیاه - حضرت آیت الله جوادی آملی
    مفاتیح الحیاه - حضرت آیت الله جوادی آملی
    مفاتیح الحیاه

    نویسنده :حضرت آیت الله جوادی آملی
    انتشارات :مرکز نشر اسراء قم
    زبان :فارسی
    نوبت چاپ :139
    چکیده
    مفاتیح الحیات 5 بخش دارد : بخش اول ، تعامل انسان با خود می باشد . برخی فصل های این بخش : تفکر ، یادگیری ، حفظ تن ، نظافت ، خوردن ، لباس ، آراستگی ، مسکن ، مسافرت ، خواب ، تفریح ، ورزش و... است بخش دوم ، تعامل انسان با همنوعان است که شامل فصل های خویشاوندان ، مسلمانان ، بیگانگان ، مستضعفان ، دشمنان ، شهروندان و... است . بخش سوم ، تعامل مردم و نظام اسلامی است که شامل : نظام سیاسی ، نظام اجتماعی ، شهرداری ، امور اقتصادی و... است . بخش چهارم کتاب مفاتیح الحیات ، تعامل انسان با حیوان است که شامل نگهداری حیوان ، بهره گیری از حیوان ، حقوق حیوان ، و... می باشد . بخش پنجم کتاب در مورد تعامل انسان با محیط زیست است که شامل محیط زیست ، خاک ، درختکاری ، فضای سبز ، باد و باران ، دریاها ، راه ها ، مواد سوختی ، گردشگری و... است . بخش خاتمه مفاتیح الحیات شامل کارها در روزهای ماه قمری ، سنت ها و... است .