• راهبرد تولید دانش بنیان -
    راهبرد تولید دانش بنیان -
    کلمات کلیدی : راهبرد تولید دانش بنیان ، اقتصاد مقاومتی
    راهبرد تولید دانش بنیان

    سال انتشار :1391
    انتشارات :مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی معاونت علمی ریاست جمهوری
    زبان :فارسی
    چکیده
    راهبرد تولید دانش بنیان ، جایگاه شرکتهای دانش بنیان در اقتصاد مقاومتی عبور از اقتصاد وابسته به «منابع اولیه » و متکی بر «فروش مواد خام » و «کم فرآوری شده »، تنها از مسیر اقتصاد نوآور و تولید دانش بنیان میسر است. به ویژه برای اقتصاد کشورمان که «الهام بخشی در جهان اسلام » و «برخورداری از دانش پیشرفته » را هدف گرفته است. در شرایطی که تحری مهای اقتصادی علیه کشورمان شدت یافته است، توجه بیشتر به شرک تهای دانش بنیان و کمک به توسعه و ارتقاء توانمندی آ نها ، با هدف رهایی از فروش منابع طبیعی کشور و حرکت به سمت «تولید دانش بنیان » بیش از پیش ضرورت می یابد. به عبارت دیگر، راه «جهاد اقتصادی » و «اقتصاد مقاومتی »، از مسیر «اقتصاد و تولید دانش بنیان » می گذرد.